Ved skolestart i den aldersintegrerede indskoling og på 3. og 7. årgang tilstræber vi at danne klasser, der fungerer som gode og trygge læringsfællesskaber. 

Vi bruger holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme undervisningsdifferentiering, elevernes motivation og fællesskabet på skolen.  

Vi synes også, at det er vigtigt at planlægge skoledagen, så der er mulighed for aktivitetsbaseret undervisning, ekskursioner og samarbejde med eksterne parter. Sundhed har en tydelig plads i vores daglige praksis, og derfor har vi ekstra fokus på bevægelse, sund mad og sunde vaner i det hele taget. 

Vi arbejder med et samspil mellem de fysiske læringsmiljøer og de faglige og pædagogiske aktiviteter, som lærere og pædagoger planlægger for børnene. Dette gør vi med udgangspunkt i de tre læringsrum.

 

De tre læringsrum

Formidlingsrummet
Undervisningen begynder i formidlingsrummet, og ofte vil det også være godt at afslutte undervisningen her. Rummet er base for fællesskabet i klassen og samling i forbindelse med formidling. Det er karakteriseret ved, at eleverne og læreren i fællesskab arbejder med stoffet med en fælles opmærksomhed rettet mod de samme personer og det samme indhold. Undervisningen foregår som elev- eller læreroplæg med fokus rettet mod formidling af nye stofområder eller som dialog og diskussion, hvor deltagelsen i en demokratisk meningsudveksling er det væsentlige. Formidlingsrummet vil være styret af læreren, som kan overlade styringen til eleverne. Rummet kan bruges til at give og modtage fælles beskeder. Formidlingsrummet skaber grundlag for at arbejde og fungere i mere løst organiserede læringsmiljøer, som fx projektfladen.

Fordybelsesrummet
Fordybelsesrummet er der, hvor eleverne arbejder individuelt med at øve sig i den faglige viden og kunnen, og det vil således i praksis ofte ligge i forlængelse af de faglige indholdsområder, som er blevet gennemgået i formidlingsrummet. Lærerrollen er karakteriseret som vejleder, som på baggrund af elevernes faglige niveau vejleder og udfordrer eleverne. Dette kan foregå i stamlokale, grupperum eller andre rum, som ligger i umiddelbar nærhed af formidlingsrummet, hvor læreren kan opsøge eller blive opsøgt af eleverne og hjælpe dem videre. Det er ofte her eleverne arbejder i dybden med stoffet, og de forskellige læringsmiljøer giver eleverne mulighed for at vælge individuelt, hvor og hvordan de ønsker at arbejde – liggende, siddende, stående i/ved blødt eller hårdt miljø.

Projektrummet    
Projektrummet er typisk rammen om projektarbejde eller gruppearbejde. Denne arbejdsform stiller store krav til selvstændighed blandt eleverne – og lærerrollen får mere karakter af konsulent, hvor læreren igangsætter processer, laver tydelig rammesætning og kriterier for målopfyldelse, hvorefter læreren vejleder eleverne i kritiske faser. Det fysiske rum bevæger sig fra tæt på formidlingsrummet i stamlokaler/faglokaler ud i projektflade, grupperum, fagtorv, udeområder i højden og i terræn samt uden for skolens område.


Alle medarbejdere på skolen arbejder sammen om, at alle børn bliver dygtige og udvikler gode venskaber. Vi arbejder i professionelle læringsfællesskaber, hvor vi analyserer elevernes udbytte af skolegangen og planlægger nye indsatser, så alle fortsat er i læringsprogression.
 


Brug af IT i undervisning og SFO

På Frederiksbjerg Skole skal brugen af IT være med til at fremme elevernes læring i alle fag og i SFO. IT skal styrke det faglige, kreative og innovative arbejde i skolen, og det skal først og fremmest understøtte undervisningens mangfoldige læringsmuligheder og kun i begrænset omfang  bruges til udfyldningsopgaver og lignende.
Skolen vægter, at eleverne lærer i fællesskab, når de er i skolen, denne målsætning indtænkes også i forbindelse med brug af it.
På Frederiksbjerg Skole udleveres personlige Chromebooks til eleverne, når de starter i 3. klasse.
Derudover råder skolen over en mængde andre devices, som inddrages i læringsaktiviteter.
Alle elever bruger den udleverede Chromebook i alle undervisningsaktiviteter.
Private Pc’er medbringes ikke i skolen.
Der skal løbende være fokus på at IT tilvælges, når det er det bedste valg og det læringsredskab der giver den bedste læring i situationen. Vi er bevidste om at vælge det analoge til og om, at der er en vekselvirkning mellem det digitale og det analoge. Variation i læringsmaterialer er vigtigt, og eleverne skal ikke bruge IT i alle lektioner.
Eleverne er producenter og aktive brugere af IT.
Eleverne lærer gennem samarbejde og lærer at tilgå IT kritisk, ansvarligt og reflekteret.