Hvad gør vi for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning?

 

For at fremme elevernes trivsel og modvirke mobning iværksætter vi 3 forskellige typer af tiltag:  

  • Skolens elever deltager hvert år i en elevtrivselsundersøgelse. Efterfølgende analyserer vi alle data og laver opfølgninger i de klasser eller blandt elevgrupper, hvor det kan fremme elevernes trivsel og læring.
  • Vi ser et højt elevfravær som et sandsynligt udtryk for mistrivsel og arbejder derfor målrettet med at finde årsagen og nedbringe det.  
  • For at undgå digital mobning skal vi bidrage til at opbygge trygge, tolerante fællesskaber uden for de sociale medier og samtidigt styrke elevernes digitale dannelse – særligt inden for etiske dilemmaer, som de kan støde på, og fornuftig færdsel i det digitale rum.  

 

Tiltag ved mistrivsel og/eller mobning

Lærere og pædagoger handler altid på henvendelser om enkelte elevers eller klassers mistrivsel og inddrager relevante parter i arbejdet – herunder eventuelt ledelsen ved behov. Det er elevernes rolle sammen med forældrene at tage ansvar for at handle ved at kontakte klassens lærere eller pædagog, når der er tale om mistrivsel eller mobning.  

Vi indbyder som regel til en samtale med elever og forældre. På baggrund af denne samtale aftaler vi konkrete handlinger. De konkrete handlinger, vi iværksætter, vil altid modsvare de konkrete behov. Handlingerne kan være målrettet en eller flere elever, hele klassen eller årgangen og eventuelt disses forældre.  

Handlingerne kan fx være, at vi:

  • inddrager en AKT-medarbejder (AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel) og eventuelt laver aftaler om et undersøgende og trivselsfremmende forløb  
  • holder møde med skolens PPR-psykolog, hvor personalet omkring et barn med tegn på mistrivsel kan få sparring vedrørende trivselsfremmende tiltag  
  • afholder netværksmøder, hvor barnets netværk deltager – og her kan vi også inddrage familiens sagsbehandler  
  • samarbejder med fritidsklubben, hvor det er relevant