Hvad gør vi for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning?

For at fremme elevernes trivsel og modvirke mobning iværksætter vi 3 forskellige typer tiltag, nemlig:  

  • Skolens elever deltager hvert år i en elevtrivselsundersøgelse. Efterfølgende analyseres alle data og der laves opfølgninger i de klasser eller blandt elevgrupper, hvor det kan fremme elevernes trivsel og læring.
  • Vi ser et højt elevfravær som et sandsynligt udtryk for mistrivsel og arbejder derfor målrettet med at finde årsagen og nedbringe det.  
  • For at undgå digital mobning skal der opbygges trygge, tolerante fællesskaber uden for de sociale medier og samtidigt styrke elevernes digitale dannelse, særligt ift. de etiske dilemmaer, de kan støde på, og på fornuftig færdsel i det digitale rum.  

Tiltag ved mistrivsel og/eller mobning

Lærere og pædagoger handler altid på henvendelser om enkelte elevers eller klassers mistrivsel og inddrager relevante parter i arbejdet, herunder eventuelt ledelsen ved behov. Det er elevernes rolle sammen med forældrene at tage ansvar for at handle i form af at kontakte klassens lærere eller pædagog, når der er tale om mistrivsel eller mobning.  

Vi indbyder som regel til en samtale med elever og forældre. På baggrund af denne samtale aftales konkrete handlinger. De konkrete handlinger, der iværksættes, vil altid modsvare de konkrete behov. Handlingerne kan være målrettet en eller flere elever, hele klassen eller årgangen og eventuelt disses forældre.  

Handlingerne kan fx være:

  • Inddragelse af en AKT-medarbejder (AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel) og eventuelt aftaler om et undersøgende og trivselsfremmende forløb.  
  • Møde med skolens PPR-psykolog, hvor personalet omkring et barn med tegn på mistrivsel kan få sparring i forhold til trivselsfremmende tiltag.  
  •  Afholdelse af netværksmøder, hvor barnets netværk deltager. Her kan også familiens sagsbehandler inddrages.  
  •  Samarbejde med fritidsklubben, hvor det er relevant.